Stillhet och eftertanke

5 jul 2006

Samlingen "Tystnadens dolda rum" består av en omfattande samling toner och tankar, men med en tydlig utgångspunkt: att människan har stort behov av att se in i sig själv. Här beskriver jag varje spår på skivan.

Musiken och texterna på skivan är starkt förankrade i min uppfattning att människan har stort behov av att se in i sig själv, att lyssna till sitt inre. Detta gäller inte minst samlingen "Meditativa sånger", vars texter belyser det mångfacetterade i att vara människa och ger oss olika aspekter på hur vi kan hantera tillvarons ofullkomligheter. Texterna behöver tid för att begrundas, tid att sjunka in. När dessa sånger - Det finns en Tystnad, Se in i dig själv, Likt fruktens kärna, Den Blick du har och Ödmjukhet - framförts har texterna lästs inför varje sång, detta efter en inledande text hämtad ur Ellen Keys "Lyssnande" (1899):

Lyssnaren!

När ger sig människan tid att lyssna till rösterna i sitt eget inre?

De flesta människor leva livet igenom i disharmoni med sina inre krav,
sina verkliga behov, sina bästa önskningar.

De hava lättvindigt lämpat sig efter yttre omständigheter
och tystat sin inre röst,
ljuden från själens djup som är hemligheten för oss själva,

Det är för dessa ljud vi behövde vara lyhörda,
istället är det just dem vi mest överrösta och misstolka.Den inledande sången, Ibland, ingår i sviten Dagen idag för diskantkör, som jag skrev till Barnkörstämman i Skinnskatteberg 1995. Här framförs den dock som solosång. Denna svit kan sägas vara en betraktelse över begreppet "nu". En sång sätter nuet i ett evighetsperspektiv, andra tolkar det förbiilande ögonblicket och det jäktande liv vi ofta drivs till. Ibland beskriver det behov vi alla har av att stanna upp och bara kravlöst "vara"; något som får utgöra den stora utmaningen för lyssnaren till denna skiva.

År 1998 komponerades ...är det jag, säger Gud... till Östgöta Kammarkör inför konsertserien "Musik i vår tid - körmusik av östgötska tonsättare". Texten till detta verk är hämtad ur Alain Bosquets märkliga och tankeväckande diktsvit "Le Tourment De Diue" (Guds vånda). Märklig genom det sätt på vilket den bär fram de stora frågorna om livets mening och Guds existens, ofta med ett udda och personligt bildspråk. Den kan sägas vara en uppgörelse med de inskränkta gudsföreställningar som drabbar de flesta av oss.

Bosquet beskriver sig som "en ateist som inte får vara ifred för mystiken". Vidare säger han "Jag tänker på Gud i pluralis för att försäkra mig om hans fragmentariska tillstånd. Han måste oavbrutet förändra sitt väsen - det ligger i sakens natur att han gäckar minsta försök att gripa honom. Har man rätt att kalla sig temporärt troende - långt från dogmer och böner?"

Den heliga Birgittas kända bön inleder och avslutar Missa "Via Interna" - en mässa för den inre resan. Birgitta var en pilgrim, en vandrare, en sökare. I sökandet efter andra sätt att leva har pilgrimstanken fått förnyad aktualitet; en inre vandring i den yttre vandringens form - bortom det yttre landskapet kan skönjas ett inre.

En ursprunglig, allmän betydelse av begreppet "missa" (av latinets mitto = skicka, sända) var "gudstjänst". Mera specifikt blev det en benämning på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande. Via Interna kan ses i ljuset av dessa betydelser. Vi människor är alla "utsända" på en livets vandring. Den förkunnelse vi här får utgörs av skilda tänkares sätt att uttrycka vad vi behöver ha med oss på vandringen. Det är texter som uttrycker såväl ett personligt "du" som ett gemenskapens "vi" inför det gränslösa "alltet".

Missa "Via Interna" komponerades för Östgöta Kammarkör till Birgittajubiléet 2003 på beställning av Linköpings Universitet. Naturligtvis är detta inte en musikmässa i traditionell mening - baserad på mässordinariet. Men liksom liturgins texter genom åren har försetts med nykomponerad musik i de mest skiftande stilar och man också på andra sätt musikaliskt sprängt liturgins gränser, känns det naturligt att också "spränga textgränserna" och ersätta de traditionella texterna med andra - allt med syftet att lyfta fram väsentligheter i livet.

De sju ursprungliga leden - Kyrie, Gloria, Laudamus, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei - blir här Långsamhet, Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Delande, Andlighet - viktiga begrepp i Livets Tjänst, bristvaror i dagens samhälle. Texterna är hämtade från helt olika sammanhang, tider och tänkare. Även det som ursprungligen inte är skrivet på latin har översatts till detta språk. Det bidrar till en helhetskänsla i ett verk med så många skilda texter och språkbruk.


Lyssna:

Inspelning hämtad från CDn "Tystnadens dolda rum" med Kammarkören TilliT och solist Oskar Ganestål.

Läs mer:

Pressrelease: Tystnadens dolda rum


Tillbaka till "Läs & lyssna"